İstanbul Bilgi Üniversitesi - Medya Takip ve Raporlama Hizmeti İhalesi

İhale No 201907003
Başlangıç Tarihi 22 Temmuz 2019 - 11:00
Bitiş Tarihi 23 Temmuz 2019 - 11:00
Satın alınacak Mal/Hizmet İstanbul Bilgi Üniversitesi - Medya Takip ve Raporlama Hizmeti İhalesi
Talep Eden Birim Pazarlama ve Halkla İlişkiler Departmanı
Satın Alan Birim Satınalma Departmanı
Satın Alma Usulu Belli İstekliler Arası İhale
Satın Almanın Yapılacağı Yer İstanbul Bilgi Üniversitesi - santralİstanbul Kampüsü
Satın Almanın Yapılacağı Tarih 23 Temmuz 2019 Saat: 11:00
İlgili Memur

Mehmet YILDIRIM

mehmet.yildirim@bilgi.edu.tr

Notlar

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 

MEDYA TAKİP VE RAPORLAMA HİZMETİ İHALESİ

İdareye İlişkin Bilgiler
1. İş sahibi İdarenin;
a. Adı: İstanbul Bilgi Üniversitesi (BİLGİ)
b. Adresi : Eski Silahtarağa Elektrik Santralı Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüp Sultan İstanbul 
c. Telefon numarası : 0212 311 6421 
d. Elektronik posta adresi : mehmet.yildirim@bilgi.edu.tr 
e. İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı : Mehmet YILDIRIM
2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
İhale konusu işin; 
a. Tanımı: Medya Takip Hizmeti
b. Miktarı ve türü: 24 ay - Hizmet
c. Sunulacağı yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi ve tüm kampüsleri
d. İhale konusu işe ait (varsa) diğer bilgiler: İhale dosyaları arasında paylaşılan tüm dosyalar dikkate alınmalıdır.

İhaleye İlişkin Bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati
1. İhaleye ilişkin bilgiler:
a. İhale kayıt numarası : 201907003
b. İhale usulü: Belli İstekliler Arası İhale
c. Tekliflerin sunulacağı adres: : İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralİstanbul Kampüsü, Rektörlük Binası Eski Silahtarağa Elektrik Santralı Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 Eyüpsultan İstanbul
d. İhale son teklif verme tarihi ve saati: Teklif mektupları 23 Temmuz 2019 saat 11:00’a kadar tekliflerin sunulacağı adrese teslim edilmelidir.
e. İhalenin yapılacağı adres: İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralİstanbul Kampüsü, Rektörlük Binası Eski Silahtarağa Elektrik Santralı Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 Eyüpsultan İstanbul
f. İhale tarihi ve saati: Başvuru formlarının değerlendirilmesine istinaden teklif aşamasına davet edilen firmaların teklif dosyaları 23 Temmuz 2019 saat 11:00’a kadar kabul edilecektir.
2. Teklifler, ihale son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. 

İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler 
1 - Fiyat tablosu 
2 - Kaşe imzalı teknik şartname 
3 - Kaşe imzalı idari şartname

Diğer Bilgiler 
• Teklif mektubu bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak mühürlenecek veya kaşelenecektir. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunda ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması gerekmektedir.
• İstekliler tekliflerini ihale konusu işin tamamı için verecektir.
• Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
• İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından yapılan her türlü yazılı açıklama ihale dokümanının bağlayıcı parçasıdır.

İhale Dosya Ekleri