İstanbul Bilgi Üniversitesi - Seyahat Hizmetleri İhalesi

İhale No 201907005
Başlangıç Tarihi 30 Temmuz 2019 - 11:00
Bitiş Tarihi 08 Ağustos 2019 - 16:30
Satın alınacak Mal/Hizmet İstanbul Bilgi Üniversitesi - Seyahat Hizmetleri İhalesi
Talep Eden Birim Satınalma Departmanı
Satın Alan Birim Satınalma Departmanı
Satın Alma Usulu Açık İhale
Satın Almanın Yapılacağı Yer İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralİstanbul Kampüsü, Eski Silahtarağa Elektrik Santralı Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 Eyüpsultan İstanbul
Satın Almanın Yapılacağı Tarih 09/08/2019
İlgili Memur

Mehmet YILDIRIM
mehmet.yildirim@bilgi.edu.tr

Notlar

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SEYAHAT HİZMETLERİ İHALESİ

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İdareye İlişkin Bilgiler
1- İş sahibi İdarenin;
a. Adı: İstanbul Bilgi Üniversitesi / İstanbul Bilgi Üniversitesi (BİLGİ)
b. Adresi : Eski Silahtarağa Elektrik Santralı Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 Eyüp Sultan İstanbul
c. Telefon numarası : 0212 311 61 41
d. Elektronik posta adresi : mehmet.yildirim@bilgi.edu.tr
e. İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı : Mehmet Yıldırım – Satınalma Sorumlusu
2- İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
İhale konusu işin;
a. Tanımı : Seyahat Hizmetleri
b. Kapsamı: Biletleme, Vize İşlemleri, Araç Kiralama, Transfer, Konaklama Rezervasyon Hizmetleri
c. Süresi: 3 (üç) yıl

İhaleye İlişkin Bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati
1- İhaleye ilişkin bilgiler:
a. İhale kayıt numarası : 201907005
b. İhale usulü: Açık ihale
c. Tekliflerin sunulacağı adres: : Gürsel Mah. İmrahor Caddesi No: 29 Premier Kampüs Ofis İstanbul Bilgi Üniversitesi Ek Bina Kat:4 Kağıthane/İstanbul
d. İhale son teklif verme tarihi ve saati: 8 Ağustos 2019 Saat: 16:30
e. İhalenin yapılacağı adres: İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralİstanbul Kampüsü, Rektörlük Binası Eski Silahtarağa Elektrik Santralı Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 Eyüpsultan İstanbul
f. İhale tarihi ve saati: 9 Ağustos 2019 Sunumlar: 09:00 - 13:00 arasında yapılacaktır, her bir firmanın 40 dakikası olacaktır, ihale 13:00’te yapılacaktır.
2- Teklifler, ihale son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.
3- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini
İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir ve temin edilebilir.
a. Gürsel Mah. İmrahor Caddesi No: 29 Premier Kampüs Ofis İstanbul Bilgi Üniversitesi Ek Bina Kat:4 Kağıthane/İstanbul
b. https://www.bilgi.edu.tr/tr/ihaleler/

İhale Dokümanının Kapsamı
1- İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır
a. İdari şartname
b. Teknik şartnameler
c. Sözleşme taslağı
d. Teklif mektubu
2- Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Bildirim ve tebligat esasları
Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak ihale dokümanında elektronik posta adresinin belirtilmesi ve bu adrese yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, BİLGİ tarafından elektronik posta yoluyla bildirim yapılabilir.

İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
1- İsteklinin hukuki statüsü ve ticari yapısına ilişkin belgeler:
a. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri:
i. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
ii. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
iii. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
b. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak ortaklığa ilişkin şartın korunduğunu gösteren belge,
c. Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına ilişkin belge,
d. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi ve iş ortaklığının her bir ortağı tarafından belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
a. SGK ve vergi dairesinden alınmış olan firmanızın prim ya da vergi borç durumuna ilişkin
b. İsteklinin son 3 yıla ait onaylı gelir tablosu, onaylı bilanço,
c. Onaylı kurumlar vergisi beyannamesi
3- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler:
a. "A" veya "B" sınıfı acente belgesi İşletme Belgesi ve TÜRSAB' a Üyelik Belgesi örneği,
b. lATA Üyelik Belgesi örneği,
4- İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgeler ve referanslar (iletişim bilgileri ile birlikte): Bu ihalede benzer iş olarak yüklenici firmanın son 3 yıl içinde tamamladığı projeler arasında en az 1 (bir) Vakıf Üniversitesinde vermiş olduğu İstanbul Bilgi Üniversitesi'ndeki seyehat hizmetine muadil sayılacak şekilde benzer projeler, referans olarak kabul edilecektir.
5- Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

Diğer Bilgiler
- İstekliler tekliflerini ihale konusu işin tamamı için verecektir.
- İhale ile ilgili detaylı tüm bilgilere ihale dökümanlarından ulaşılabilir.
- Bu ilan metni ve İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından yapılan her türlü yazılı açıklama ihale dokümanının bağlayıcı parçasıdır.

İhale Dosya Ekleri